Privacybeleid

 

Privacybeleid1. Identificatie.
1.1. Mac Puar, S.A. (hierna MP); vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Sevilla, volume 194, pagina 107, sectie 3, blad SE-5611; met btw-nummer A41023607; statutaire zetel aan de Calle Leonardo Da Vinci, 15, 41092, Sevilla (Spanje); telefoon (+34) 902197277; en e-mailadres elevacion@mpascensores.com, is eigenaar van de websites op de internetadressen http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se, en haar accounts op sociale netwerken (hierna deze Website).
1.2. MP is eigenaar van de volgende accounts op sociale netwerken:
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn

1.3. De persoon die deze Website bezoekt (hierna de Gebruiker), dient zich ervan te vergewissen dat hij de wettelijke minimumleeftijd heeft die is vastgesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (16 jaar) of in de nationale regelgeving die van toepassing is op het verlenen van toestemming in verband met de diensten van de informatiemaatschappij.
1.4. Door deze Website te bezoeken, accepteert de Gebruiker uitdrukkelijk alle bepalingen in de juridische kennisgeving, dit privacybeleid, en het cookiebeleid, alsmede alle bijzondere voorwaarden voor het gebruik van bepaalde diensten. Indien de Gebruiker een of meer van bovengenoemde bepalingen niet accepteert, dient hij af te zien van het bezoeken van deze Website.2. Verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke
2.1. The information regarding the different processing carried out by MP as controller is expanded below.

 

 

Gegevens die worden verstrekt in het aanvraagformulier "Klantenservice"

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

MP (meer informatie in punt 1.1).

Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken de informatie die u verstrekt, of waarvoor u toestemming tot inzage geeft, met het oog op de afhandeling van uw bericht.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons verstrekt zolang wij bezig zijn met de afhandeling van uw bericht, zolang de commerciële relatie bestaat, of zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijelijk verleende toestemming.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of hiervoor vooraf toestemming is verleend.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

U hebt het recht MP te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking betreffende de Gebruiker of om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op elk moment uw toestemming weer in te trekken, of het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (meer informatie in punt 6).

Welke gegevens zijn verplicht?

 

Alle gegevens in het aanvraagformulier moeten verplicht worden ingevuld; als u ons niet alle gegevens verstrekt, komt u niet in contact met MP.

Gegevens die worden verstrekt in het aanvraagformulier in het gedeelte "Budgetaanvraag"

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

MP (meer informatie in punt 1.1).

Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken de informatie die u verstrekt, of waarvoor u toestemming tot inzage geeft, met het oog op het beheer van uw budget voor de gevraagde dienst of het gevraagde product.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons verstrekt zolang wij bezig zijn met het beheer van uw gevraagde budget, zolang de contractuele of precontractuele relatie bestaat, of zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijelijk verleende toestemming.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of hiervoor vooraf toestemming is verleend.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

U hebt het recht MP te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking betreffende de Gebruiker of om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op elk moment uw toestemming weer in te trekken, of het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (meer informatie in punt 6).

Welke gegevens zijn verplicht?

 

Alle gegevens in het formulier moeten verplicht worden ingevuld; als u ons niet alle gegevens verstrekt, komt u niet in contact met MP.

Contact via e-mail

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

MP (meer informatie in punt 1.1).

Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken de informatie die u verstrekt, of waarvoor u toestemming tot inzage geeft, met het oog op de afhandeling en het beantwoorden van communicatie op ons e-mailadres.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons verstrekt zolang wij bezig zijn met de afhandeling van uw bericht, zolang de commerciële relatie bestaat, of zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijelijk verleende toestemming.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of hiervoor vooraf toestemming is verleend.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

U hebt het recht MP te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking betreffende de Gebruiker of om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op elk moment uw toestemming weer in te trekken, of het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (meer informatie in punt 6).

Welke gegevens zijn verplicht?

 

U bent niet verplicht informatie te verstrekken om per e-mail contact op te nemen met MP.

Contact via sociale netwerken

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

MP (meer informatie in punt 1.1).

Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken de informatie die u verstrekt, of waarvoor u toestemming tot inzage geeft, met het oog op het beheren van contacten in sociale netwerken.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons verstrekt zolang wij bezig zijn met de afhandeling van uw bericht, zolang de commerciële relatie bestaat, of zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijelijk verleende toestemming.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of hiervoor vooraf toestemming is verleend.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

U hebt het recht MP te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking betreffende de Gebruiker of om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op elk moment uw toestemming weer in te trekken, of het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (meer informatie in punt 6).

Welke gegevens zijn verplicht?

 

U bent niet verplicht informatie te verstrekken om via sociale netwerken contact op te nemen met MP.

 

 3. Verwerking van persoonsgegevens als verwerker

3.1. De Gebruiker die een overeenkomst tekent voor de verlening van diensten met MP als verwerker, geeft MP toestemming de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de gevraagde dienst te verlenen.
3.2. Voor de uitvoering van de diensten in verband met het realiseren van het doel van deze aanwijzing, zal de verwerkingsverantwoordelijke aan MP de persoonsgegevens ter beschikking stellen die nodig zijn om de gevraagde dienst te verlenen.
3.3. Deze overeenkomst loopt zolang de commerciële relatie blijft bestaan. Zodra deze contractuele relatie eindigt, dient MP alle persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke te retourneren of naar een andere door de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen verwerker te verzenden, of alle kopieën die zij bezit te vernietigen. Zij kan de gegevens echter geblokkeerd blijven bewaren om eventuele administratieve of juridische verantwoordelijkheden na te komen.
3.4. MP en haar personeel zijn verplicht om: • De persoonsgegevens die worden verwerkt of die worden verzameld met het oog op opname uitsluitend te gebruiken voor het doel van deze aanwijzing. Gegevens mogen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt
• De gegevens in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.
• Een schriftelijke registratie bij te houden van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die namens de verwerkingsverantwoordelijke worden verricht, met daarin:
◦ De naam en contactgegevens van de verwerker of verwerkers en elke verwerkingsverantwoordelijke waarvoor de verwerkers werken.
◦ De verwerkingscategorieën die door elk van de verwerkingsverantwoordelijken worden uitgevoerd.
◦ Een algemene beschrijving van de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zij toepassen.
◦ De gegevens niet door te geven aan derden, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke in wettelijk toegestane omstandigheden. Indien de verwerker zijn taken wil uitbesteden, dient hij de verwerkingsverantwoordelijke te informeren en vooraf om toestemming te vragen.
• De geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben uit hoofde van deze opdracht, na te komen, ook na beëindiging van de overeenkomst.
• Guarantee that the authorized persons to process personal data commit, expressly and by writing, to respect confidentiality and to comply with the corresponding security measures, of which they must be informed conveniently.
• Te garanderen dat de personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken zich uitdrukkelijk en schriftelijk verbinden tot naleving van de geheimhouding en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen, waarover zij goed geïnformeerd dienen te worden.
• Te garanderen dat de personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken de noodzakelijke training krijgen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
• Wanneer de betrokken gebruikers rechten van inzage, rectificatie, wissing en bezwaar, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid aan MP uitoefenen, moet dit per e-mail worden doorgegeven aan het adres van de verwerkingsverantwoordelijke. De mededeling moet onmiddellijk worden gedaan en in elk geval uiterlijk op de werkdag volgend op de ontvangst van het verzoek, indien van toepassing samen met andere informatie die relevant zou kunnen zijn om aan het verzoek tegemoet te komen.
• Kennisgeving van inbreuken op persoonsgegevens: MP zal de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld en via zijn e-mailadres op de hoogte brengen van aan haar bekende inbreuken in verband met de persoonsgegevens onder haar hoede, samen met alle relevante informatie voor het documenteren van en communiceren over het incident. De volgende informatie dient ten minste te worden verstrekt:
◦ Beschrijving van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, met onder meer, indien mogelijk, de categorieën en het geschatte aantal van de getroffen betrokkenen, en de categorieën en het geschatte aantal van getroffen bestanden met persoonsgegevens.
◦ Informatie over de contactpersoon bij wie meer informatie kan worden verkregen.
◦ Beschrijving van de mogelijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens.
◦ Beschrijving van de genomen of voorgenomen maatregelen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens te herstellen, waaronder, indien van toepassing, de maatregelen die zijn genomen om mogelijke negatieve effecten te verminderen. Indien en voor zover het niet mogelijk is de informatie gelijktijdig te verstrekken, wordt de informatie geleidelijk en zodra dat mogelijk is verstrekt.
• MP zal op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuken in verband met persoonsgegevens zo snel mogelijk aan de verwerkingsverantwoordelijke melden, wanneer het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich meebrengt. De communicatie moet in duidelijke en eenvoudige taal plaatsvinden en de elementen omvatten die in elk van de gevallen door de verwerkingsverantwoordelijke worden aangegeven, maar ten minste:
◦ De aard van de inbreuk in verband met gegevens.
◦ Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie meer informatie kan worden verkregen.
◦ Een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens.
◦ Beschrijving van de door de verwerkingsverantwoordelijke genomen of voorgenomen maatregelen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens te herstellen, waaronder, indien van toepassing, de maatregelen die zijn genomen om mogelijke negatieve effecten te verminderen.
• De verwerkingsverantwoordelijke alle informatie te verstrekken die nodig is om nakoming van hun verplichtingen aan te tonen, alsmede voor de verrichting van audits of inspecties door de verantwoordelijke persoon of een andere door hem gemachtigde auditor.
• De noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in te voeren, om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en voortdurende veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen.
• De persoonsgegevens en, indien van toepassing, de media aan de verwerkingsverantwoordelijke te retourneren zodra de dienst is afgerond.
• Retournering gaat gepaard met volledige verwijdering van de bestaande gegevens uit de door MP gebruikte computerapparatuur. MP mag echter een kopie bewaren waarin de gegevens naar behoren geblokkeerd zijn, zolang zij verantwoordelijkheden heeft voor de uitvoering van de dienstverlening.
3.5. Taken van de verwerkingsverantwoordelijke:
• De verwerker de noodzakelijke gegevens verstrekken, zodat deze de dienst kan verlenen.
• Vóór en tijdens de verwerking zorgen voor nakoming van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming van MP.
• Toezicht houden op de verwerking.

4. Sociale netwerken
4.1. Wanneer de Gebruiker de accounts van MP op sociale netwerken bezoekt, accepteert hij of zij de verwerking van persoonsgegevens conform het privacybeleid van het desbetreffende netwerk:
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn


5. Garantie
5.1. De Gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel is, en hij of zij is verantwoordelijk voor alle schade of directe of indirecte verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van schending van deze verplichting.
5.2. Indien de verstrekte gegevens eigendom zijn van een derde, garandeert de Gebruiker dat hij die derde heeft geïnformeerd en toestemming heeft verkregen om deze persoonsgegevens aan MP te verstrekken.

6. Rechten
6.1. Recht van inzage: De Gebruiker heeft het recht van MP uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
6.2. Recht op rectificatie: De Gebruiker heeft het recht van MP onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de Gebruiker het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
6.3. Recht op wissing: De Gebruiker heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.
6.4. Recht op beperking van de verwerking: De Gebruiker heeft het recht van MP de beperking van de verwerking te verkrijgen.
6.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De Gebruiker heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan MP heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.
6.6. Recht van bezwaar: De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. MP staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
6.7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering: De Gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.
6.8. Recht op intrekking van toestemming: De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan.
6.9. De Gebruiker kan zijn rechten op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid te allen tijde uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Pabellón MP, Calle Leonardo Da Vinci, 15, 41092, Sevilla (Spanje), of via het e-mailadres elevacion@mpascensores.com.
6.10. Meer informatie over deze rechten vindt u hier.